Åpent brev fra TSK til Tromsø Kommune

Tromsø 25.09.19
Åpent brev til Tromsø Kommune v/ordfører og administrasjonssjef vedrørende Tromsdalen Kunstisbane
Tromsø skøyteklubb er en av byens eldste klubber. Vi forsøker å gi et idrettstilbud til barn, ungdom og voksne i Tromsø by. Vi er ikke en stor klubb, men ser man tilbake på utallige stengevedtak, usikkerhet og null forutsigbarhet de siste 10 årene klarer vi oss ganske bra i nasjonal målestokk. Tromsø påberoper seg å være en mangfoldig idrettsby der det så langt det er mulig skal gis et tilbud til alle som ønsker drive idrett (organisert eller uorganisert). En arktisk «hovedstad» der anlegg og tilbud er svært viktig for mange idretter i Nord Norge og Barentsregionen.
Hvorfor er det da ikke plass til oss?
Tromsø skøyteklubb benytter Tromsdalen kunstisbane som trenings- og konkurransearena. Denne banen har vi drevet for kommunen uten noen form for vederlag. Vi gjør det av en eneste grunn. Vi vil være med å gi et mangfold av aktiviteter til befolkningen. Samtidig sørger vi for treningsmuligheter for egne løpere, rekruttere nye løpere og spre skøyteglede. Vi tilbyr skøyteskole for barn og voksne. I tillegg holder vi banen åpen for publikum, arrangerer familiedager og nissefest.
Vi har tatt inngangspenger slik at Tromsø kommune skulle ha inntekter. Vi har tatt vare på sikringsputer til en verdi av kr 500.000 og lappet disse etter hver sesong. Dette til tross for at vi vet kommunen låner disse ut til sykkelløp og andre aktiviteter og slik at putene må lappes på nytt, og med dugnadsjobbing fra klubbens medlemmer og foreldre. Fortsatt fullstendig uten vederlag fra Tromsø kommune. Sikkerheten til egne løpere og publikum er for øvrig viktig for oss.
Etter at banen stod ferdig i 1986 har vi arrangert 8 nasjonale mesterskap og ett VM. Kunstisbanen er også svært viktig for hele Nord Norge som treningsarena og reserveanlegg når de klimatiske forholdene ikke gjør det mulig med natur-is. Dette ser vi særs godt de siste sesongene. De klimatiske endringene skaper store utfordringer for de byene som «bare» har natur-is baner.
Stengevedtak, usikkerhet og driftskostnader
At kommunen har hatt en vaklende økonomi har medført at vi har fått servert gjentatte stengevedtak de siste 8-10 år. Vi vet ikke når banen stenger eller om den åpner neste sesong. Dette gjør det litt utfordrende og drive rekruttering for å bli et større miljø. Dette et argument som til stadighet blir brukt mot oss og som tydeligvis er etablert som en “sannhet” og dokumenterbar virkelighetsbeskrivelse i de indre gemakker i kommunen. Hvordan skal man kunne rekruttere nye barn når man ikke vet om man har et tilbud fra måned til måned og år for år ?
Driftskostnadene ved Tromsdalen kunstisbane har de siste 15 årene vært et stadig tilbakevendende tema. Det kan i den forbindelse nevnes at et i dag er 18 kunstisbaner/haller i som drives som rene Hurtigløpsbaner eller i kombinasjon Hurtigløp/Bandy. I tillegg et titalls rene Bandybaner. Mange av disse er lokalisert i områder med langt færre innbyggere en Tromsø by.
  1

Tromsø Skøyteklubb har dokumentasjon som viser at driftskostnadene er betydelig lavere enn det som er blitt brukt mot oss i gjentatte stengevedtak, og referert til av kommunaldirektøren i media og til politikerne. Det bør heller ikke koste mere å drive en kunstisbane i Tromsø en på de 18 andre stedene i Norge. Noe vi også stiller oss undrende til er hvordan kommunale etater kan regnskapsføre lønnskostnader på et anlegg hvor den fysiske tilstedeværelsen er fullstendig fraværende gjennom hele sesonger? I lys av en slik kreativ lek med tall er det fort gjort å gjøre en kunstisbane til et gigantisk pengesluk.
Hvordan skal man kunne bygge et miljø når man etter hver sesong får beskjed om at dette er den siste hvis det ikke kommer ekstraordinære midler på bordet. Videre at avklaringene først har kommet rett før starten av en ny sesong.
Tromsdalen kunstisbane er også en populær arena for publikum selv om vi vet at det er en stor andel av Tromsøs befolkning som ikke vet at det har eksistert en kunstisbane i byen. Baneeier har vist svært liten interesse for å fremme dette anlegget og man kan vise til annonser i media for vinteraktiviteter i byen der kunstisbanen ikke blir nevnt. Vi stiller oss også undrende til at man ved flere tilfeller har varslet at publikumstiden i Ishallen utgår pga. arrangement, men unnlater å informere om at det finnes alternativ arena i Tromsdalen.
Vi har ikke ønsket trekke frem andre anlegg eller idretter i vår kamp for tilværelsen, men i disse tider føler vi at dette er på sin plass. At det brukes nærmere 100 millioner på å flytte og utbedre en skiskytterarena er jo fantastisk for dette miljøet, men da blir behandlingen av skøytemiljøet desto mere begredelig og fullstendig uforståelig.
Bare overskridelsene ved flyttingen av dette anlegget tilsvarer 2 nye kunstisbaner med heldekkende isflate eller en ny kunstisbane og drift av denne i 15-20 år!!!! Heldekkende isflate betyr at flere is- idretter kan være på banen samtidig. Dette er også et uttalt behov innenfor skøytesporten.
STENGEVEDTAK
Skøytemiljøet har de siste 15 årene (2003) levd med usikkerheten rundt den tekniske tilstanden til anlegget. “Banen holdes åpent så lenge det ikke oppstår større havari” har vært en uttalelse som har hengt over miljøet siden tidlig på 2000-tallet.
Vi sitter med en følelse at noen har hatt et ønske om at nettopp et større havari skulle oppstå. Når banen frem til 2018 har holdt stand, har vi i tillegg og etter endt sesong blitt presentert utallige varsler om at banen trolig ikke vil åpnes igjen. Å drive idrett samt tilrettelegge for aktiviteter som fremmer folkehelse er vanskelig når man ikke får forutsigbarhet om man har en arene å drive aktivitet på.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Byrådets forslag til økonomiplan 2013-2016
S. 8
Kultur, idrett og friluftsliv
Tromsø har et kulturliv i utvikling, både i innhold og bredde. Det har stor betydning for innbyggernes opplevelser, livskvalitet og muligheter for utvikling. Byrådet vil på tross av begrensede økonomiske rammer, satse på å utvikle et godt kultur- og idrettstilbud hvor kommunens viktigste rolle er å være tilrettelegger for kunstnere, idrettsutøvere, mosjonister og ikke minst barn og unge.
   2

Et godt kultur- og idrettstilbud er et av de viktigste virkemiddelene for å gjøre Tromsø til en enda bedre og mer attraktiv by, der trivsel, opplevelser og livskvalitet står i sentrum
S. 114
Kort om styrker og utfordringer i sektoren
Kommunestyret reduserte driftsmidlene til drift av kunstisbanen med 0,4 millioner kroner i sak 80/12. Byrådet har gjennom interne prioriteringer og ekstraordinære inntekter likevel klart å åpne banen høsten 2012. Det er i budsjettforslaget for 2013 ikke funnet rom for å rebevilge driftsmidlene slik at sesongåpningen høsten 2013 mulig må utsettes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Følelsen av å være en uønsket utgiftspost er et dårlig utgangspunt for frivillighetsarbeid. I tillegg til at høye og feilaktige driftsutgifter er brukt mot oss og som forsøk på å stenge banen har vi de siste årene også opplevd at mindre tekniske feil/utfordringer er forsøkt brukt som årsak for å ikke drifte anlegget.
Høsten 2015 og bare tre måneder før klubben skulle arrangere Junior NM, gikk en pumpe til ca kr 70.000,- i stykker. Meldingen til klubben var at man ikke hadde penger til å kjøpe ny pumpe, og at banen som følge av dette ikke ville åpnes. Klubben fikk da uventet, men gledelig hjelp av en lokal næringsaktør som skaffet til veie ny pumpe, og fikk denne montert.
Ifm. Junior NM februar 2016 var det behov for å utføre vedlikehold på deler av bygningsmassen/tidtakerbua. Litt maling samt bytte ut noen leka-stener som var gått i stykker, og som gjorde at tidtakerbua stod i fare for å falle sammen. Heller ikke her fant baneeier midler til å utføre vedlikeholdet, og klubbens leder måtte derfor selv kjøpe inn maling og stein. Bua ble malt og jekket på plass. Av hensyn til sikkerheten for NM deltakerne var det også nødvendig å utbedre deler av et sikkerhetsgjerde i den ene svingen. Kommunen unnlot å svare på NM arrangørens henvendelser i flere måneder. To uker før stevnet skulle starte og etter en lang diskusjon ble det gitt tillatelse til innkjøp av noen meter med impregnerte planker, men klubben måtte selv skjære ned det gamle og skadde stålgjerdet, og bygge opp et nytt.
GIFTIG KJØLEVÆSKE
Etter at vi fikk hjelp og støtte fra aktører utenfor miljøet/kommunen fikk vi følelsen av at man lette etter andre ting som kunne rettferdigjøre en stenging av anlegget. Klubben ble da forespeilet at anlegget ikke kunne åpnes sesongen 2016/17 pga. at kjølevæsken som ble benyttet var giftig. Klubben skaffet til veie teknisk blad som viste hva kjølevæsken inneholdt og som naturlig var ba vi om at det ble fremvist annen dokumentasjon som underbygget påstanden. Slik dokumentasjon kunne ikke fremskaffes og klubben ble varslet om at banen likevel ville åpnes.
HØSTEN 2016
17/8-2016 fikk vi fra ansatte i kommunen (utenfor idrett drift) høre at anlegget ikke vil åpnes til høsten pga. teknisk standard og/eller økonomi. Dette skal blant annet være tatt opp i et personalmøte.
I oktober 2016 og etter oppstart av kjøleanlegget ble det oppdaget en lekkasje i en slangekobling i en av kulvertene. Tilbakemeldingen til klubben var at dette var en alvorlig lekkasje.
    3

Man ble igjen forespeilet at kostnadene med utbedring og etterfylling av kjølevæske ville medføre at anlegget trolig ikke ville kunne startes opp igjen. Klubben fikk nok en gang hjelp utenfra, og den oppståtte lekkasjen ble utbedret med en slangeklamme, kjølevæske sponset, etterfylt og anlegget startet opp.
Start November + 29/11 -2016 Tromsø Skøyteklubb fikk beskjed, gjennom media, at Tromsdalen kunstisbane var foreslått nedlagt i budsjettforslaget for 2017-2020. I ettertid brukte skøyteklubben mye tid og energi på å få avklart om banen skulle åpnes i det hele tatt.
Vi ønsker for ordens skyld å bemerke at mindre lekkasjer er vanlig og oppstår ved de fleste Kunstisbanene. Dette skyldes at det ligger mange kilometer med rør I betong eller grusdekke, bevegelser I grunnen eller som, i dette tilfellet som følge av manglende vedlikehold og oppfølging av anlegget over lang tid.
HØSTEN 2017
Høsten 2017 og etter ca 1 mnd drift oppdaget klubben at det lekket kjølevæske fra et rør i maskinrommet. Klubben varslet og fulgte opp med purringer, men kunne med undring se at man lot det lekke i 14 dager før man stoppet lekkasjen ved hjelp av svært enkle midler. I februar 2018 ble det av klubben varslet at temperaturen på anlegget steg og det ble bestemt at anlegget måtte stenges fordi man observerte at det manglet kjølevæske og at det trolig var oppstått en ny lekkasje.
Tilbakemeldingen til klubben var at feilsøking ville utføres så snart snøen var tint, og eventuelle feil ville utbedres dersom dette lot seg gjøre. Prosessen videre har vært en stor belastning for klubben. Vi har fått mangelfull og feil informasjon fra de ulike avdelingene i kommunen. Økonomi og mangel på personell/ressurser har igjen blitt benyttet som forklaring på at man ikke har kunnet utført feilsøking som lovet. Et argument har vært at kjølevæsken i sin helhet sannsynligvis måtte byttes ut og at kostnadene ved å tømme og etterfylle med ny væske ville bli for kostbart.
Det ble gjentatte ganger opplyst skriftlig at teknisk personell hadde filmet en større lekkasje i rørsystemet til anlegget og etter anmodning ble klubben lovet innsyn og kopi av filmen. Etter utallige purringer fikk man opplyst at filmen var slettet, og etter en tid at den ikke var slettet, men at det var utført «live» filming. Det tok over 4 måneder og få frem at det aldri hadde vært et filmopptak.
Siden kommunen ikke hadde økonomi eller ressurser har klubben etter avtale selv tatt prøver av kjølevæsken. Vi har bekostet analyser og dokumentert at væsken kan fylles tilbake dersom det måtte finnes nødvendig å tømme anlegget for å feilsøke og tette en eventuell lekkasje. Vår påstand har hele tiden vært at det kanskje bare er en slangeklemme som skal til?
Vi har prøvd å ikke være til belastning for den kommunale pengesekken. Tvert imot har vi på egen hånd brøytet banen, lagt is, holdt publikumsåpent og tatt inngangspenger for at kommunen skulle ha inntekter. Dette har vi gjort fordi vi vet at Idrett drift er nedbemannet over tid og ikke har mulighet til å rekke over alle idrettsanlegg i byen. Samarbeidet med Idrett drift har de siste årene vært svært godt, og vi føler at vi blir sett og hørt.
Når vi også vet at det finnes et fellespolitisk vedtak som sier at Tromsdalen kunstisbane skal skjermes for stengevedtak i inneværende økonomiperiode oppleves dagens situasjon som noe merkelig. -"Såfremt det ikke skjer uforutsette hendelser som krever store investeringer skal anlegget skjermes."
 4

Andre og tydeligvis sterke krefter har de siste årene forsøkt å få det til å fremstå som om hele anlegget er på tur å ramle fra hverandre. Vi vet at anlegget ikke er i god stand, men her er det unødvendig krisemaksimering fra en etat i kommunen sin side. Det er færre kjølekompressorer som er i funksjon, og i 2018 ble ett av disse slått av på grunn av at baneeier lot væske dryppe i 14 dager over de tekniske komponentene. Da virker det snodig at det i referats form beskrives at man ser en fare for at de gjenværende kompressorene kan gå i stykker på grunn av hard belastning dersom driften fortsetter. Både skøyteklubben og Tromsø kommune vet at man ikke har drevet normalt driftsvedlikehold av anlegget de siste 3-4 årene. Det vi er utsatt for nå er selvoppfyllende profeti. Ved å ikke vedlikeholde utstyret, etterfylle glykol på anlegget og lufte systemet underveis legger man til rette for at det skal oppstå komplikasjoner.
UTSLIPP OG FORURENSNINGSFARE
I følge den kommunale postjournalen har Bygg drift meldt inn lekkasje på anlegget til Klima og Miljø oktober 2017, og etter at det hadde oppstått en lekkasje i et rør høsten 2016. Den oppståtte lekkasjen ble tettet ved hjelp av en slangeklemme til kr 50,- men noen "glemte" tydeligvis å melde dette inn til klima og miljø.
Anlegget ved Tromsdalen kunstisbanen inneholder ca 15-16.000 liter ren glykol. Dette er i blandingsforholdet 1:3, så totalt 40-50.000 liter utblandet glykol. Til sammenligning kan nevnes at Avinor I 2018 søkte Fylkesmannen om tillatelse til utslipp av 350 000 liter 100 % glykol direkte ut i sjøen. Dette tilsvarer mellom 1000-2000 liter ren glykol per dag I 6-7 måneder.
Situasjonen i dag er at Tromsø skøyteklubb har vært pådriver for å finne en løsning. Her kan man vise til utallige referat fra møter med kommunen samt utallige e-poster. Vi har etterlyste fremdrift hos kommunen, men gjentatte ganger fått tvetydige og manglende tilbakemeldinger. Vi kan dokumentere at vi er løyet til og at viktig og relevant informasjon bevist er holdt tilbake eller skjult.
Sommeren 2018, og etter avtale med Tromsø Kommune v/Byggforvaltningen leide klubben inn gravemaskin for å avdekke kummer som måtte åpnes for å feilsøke anlegget. Arbeidet, fra klubbens side ble utført, men videre arbeid stoppet uten nærmere forklaring. Klubben har gjentatte ganger fått tilbakemelding om at Klima og miljø har stengt anlegget. Når vi etterlyser dokumentasjon er svaret at vedtaket er unndratt offentligheten.
FEILSØKING/TETTHETSKONTROLL
I mars 2019 ble det avholdt et møte med representanter fra Tromsø Skøyteklubb, Tromsø Kommune (Ledelse, Byggforvaltning og Drift) og Idrettsrådet. I møtet kom man i felleskap til enighet om det videre arbeidet. Man skulle altså gjennomføre en feilsøking/tetthetskontroll av anlegget med representanter fra Tromsø kommune byggforvaltning, drift og Tromsø Skøyteklubb så snart værforholdene tillot dette.
E-post til prosjektgruppen 26/4-19
“Vi nærmer oss nå igangsetting av tetthetskontroll. Kan bli forhold i neste uke. Vi har alt nødvendig utstyr, jeg trenger to stykker fra skøyteklubben, som nevnt”. (Denne e-posten gikk med kopi til Administrasjonen og Byggforvaltningen).
      5

Driftsavdelingen I Tromsø kommune og Tromsø Skøyteklubb gjennomførte i mai/juni denne feilsøkingen for å avdekke omfanget av eventuelle lekkasjer på kunstisbanen. Det bør I den forbindelse nevnes at Byggforvaltning ikke hadde tid, ressurser eller kunskap til å delta i dette arbeidet.
Anlegget m/alt av rørsystemer ble fylt opp med vann og satt under trykk for å lokalisere evt. lekkasjer. Det ble ikke påvist lekkasjer i noen hovedstammene, men det ble påvist lekkasjer under trykk, i innstøpte rør i betongdekket. Dette er skader som er helt vanlig ved anlegg som dette og spesielt vanlig dersom anlegget ikke er I drift på vinteren og underrvarme kan forhindre telehiv. Rørene ble meislet opp og tettet ved hjelp av små slangeklemmer og anlegget skal nå være tett. I tillegg er det utført testkjøring av ni kompressorer, og det ble konstanter at åtte av ni kompressorer fungerer, men at tilstanden for disse er generelt dårlig. Dårlig i den forstand at de er gamle og drives med R22 som er utfaset og ikke kan erstattes.
Det som nå gjensto var at det ble kjøpt inn glykol for å erstatte det vannet som var fylt på anlegget. Kostnadene for dette var beregnet til kr 400.000,-.
Tromsø Skøyteklubb har etter dette purret Tromsø kommune utallige ganger. Anlegget har stått stille i 1,5 sesonger uten at det har påløpt driftskostnader. Til tross for dette finner ikke Tromsø kommune midler til innkjøp av glykol som må fylles på som følge av manglende vedlikehold og oppfølging av anlegget. Vi har stilt spørsmål om det ikke var budsjettert med drift på anlegget i 2018-2019 og om ikke noe av disse midlene kunne benyttes til innkjøpet uten å få svar. Medfører dette at man bevist ikke har budsjettert med drift på anlegget ? Om dette er tilfelle, hvorfor er ikke klubben varslet om en slik viktig endring?
«Jobbes med noe».........
Vi kan ved utallige e-poster vise til at Tromsø Kommune ikke svarer med annet enn at man skal komme tilbake fordi det «jobbes med noe». Like ofte kommer man etter hvert tilbake, men da med nye momenter som legger kjepper i fremdriften eller fremsetter krav til økonomi eller utredninger.
NY TETTHETSKONTROLL
Tromsø Skøyteklubb har også forsøkt via Formannskapsmøter å få fornuftige og korrekte svar fra administrasjonen
Igjen, og etter utallige purringer og vage svar fra Mai til September 2019 fremlegger Administrasjonen følgende svar til Formannskapet 11. september 2019;
«Det er dessverre ikke dokumentert at det er gjennomført trykktesting av anlegget som tilfredsstiller krav til kompetanse, kvalitet, metodikk mm. Det har i forbindelse med tidligere økonomiplanbehandlinger vært tatt opp spørsmål om midler til å gjennomføre slik testing, uten at beløpet er innvilget. Administrasjonen er imidlertid i gang med å utferdige et anbudsgrunnlag for denne jobben. På grunn av innkomne tilbud – hvor pris fremkommer – vil man måtte vurdere om det er rom for å gjennomføre testing innenfor gjeldende budsjettmessige rammer».
Man kan undres hvorfor Administrasjonen og Byggforvaltningen ikke stoppet eller veiledet arbeidet med feilsøking som ble utført før ferien i 2019 dersom planen/kravet var at dette arbeidet måtte utføres av eksterne aktører?? En feilsøking som var godkjent av prosjektgruppen, beskrevet i referat og flere e- poster.
     6

Et spørsmål som er verdt å stille i denne saken er hvorvidt det politiske miljøet og administrasjonen for øvrig har noen som helst påvirkning på driften av Tromsø kommune.
Kommunaldirektør uttaler i et møte i Kultur og Idrettskomiteen 17.10.18 at det er helt greit om Tromsø skøyteklubb foretar trykktestesting av anlegget. Selvfølgelig under forutsetning at det ikke koster kommunen penger. Videre setter kommunaldirektøren ned en prosjektgruppe bestående av representanter fra Tromsø kommune v/ idrett drift, bygg drift og Tromsø skøyteklubb. Mandatet til gruppa er å se på hva som kan og må gjøres for å sikre fortsatt skøyteaktivitet i Tromsø og landsdelen. I all hovedsak var trykktesting og gjennomgang av det tekniske anlegget vesentlig i dette arbeidet.
Bygg drift v/driftsleder som tidligere nevnt, var ikke tilstede under trykktesting og hadde heller ingen innsigelser. Svaret fra denne etaten har hele tiden vært at de ikke har menneskelige ressurser og det ikke finnes midler. Dette arbeidet ble da utført uten bistand fra disse.
Det som kanskje ikke passet så godt inn i bildet var at konklusjonen av trykktestingen viser at banen ikke er full av lekkasjer. Det måtte byttes to rørstusser som var sprukket fordi undervarmen som skal sikre rørene var avslått i hele frostperioden. Selvoppfyllende profeti??
I møter vi har hatt med Tromsø kommune har alle vært opptatt av å ha en skøytebane og at vi må finne løsninger, men for oss virker det som om Bygg drift har bestemt seg for at kunstisbanen skal stenges. Siste utspill er at de nå plutselig har kapasitet og økonomi til å iverksette en ny trykktesting samt underkjenne trykktestingen som ble gjort av en etat som har erfaring og kompetanse på dette arbeidet. Idrett drift og skøyteklubben hadde jevnlig kontakt med firmaet Eptec underveis i prosessen. Det kan nevnes at de er ledende på denne problematikken både nasjonalt og internasjonalt.
Første uken av Juli ble det utarbeidet og sendt inn et saksfremlegg vedrørende status og fremtidig oppgradering av Tromsdalenkunstisbane til Administrasjonen/Kommunakdirektøren. Siden har ingen hørt noe.
Tromsø Skøyteklubb har før og etter dette gjentatte ganger poenktert viktigheten av at det etterfylles glykol på anlegget. Hvis ikke kan rørene i anlegget fryse i stykker.
Vi er nå snart i oktober og venter fortsatt på svar på enkle sentrale spørsmål.
Vi har forsøkt å være saklige, tålmodige, løsningsorientert og ikke laget unødvendig støy, men må nok erkjenne at vi har valgt feil strategi.
Håper denne kortfattede oppsummeringen kan belyse problemene rundt Tromsdalen Kunstisbane og føre til en snarlig løsning for verdens nordligste kunstisbane.
Tromsø Skøyteklubb
Geir Arne Nordstrand Leder
Tromsø Skøyteklubb
Geir Arne Førde
Leder Anleggsutvalget
7

Sliping av skøyter!!

Klubben tilbyr sliping av skøyter for publikum. 

Hockeyskøyter (hulsliping) 50 kr. Lengdeløpsskøyter (håndsliping) 150 kr.

Innlevering av skøyter til sliping hver dag i kafeens åpningstid.

Utlevering mot betaling påfølgende lørdag i kafeen. Beregn 3 dager fra innlevering til avhenting.

 

Sponsorer:

Til startsiden på dnb.no

 

                                                      

Sjøtransport Rotsund AS

 
 

Ishafskraft


 

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift